ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อหางานระยอง

ภาพรวมของแนวทางการหางานระยองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะเห็นได้ว่าสิ่งแรงที่องค์กรส่วนใหญ่คำนึงถึงคือ การคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร สิ่งสำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงคือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่างๆ ที่จะทำให้บุคคลเหล่านั้นมองเห็นคุณค่าและอยากร่วมงานกับองค์กร

นอกจากนี้ช่องทางในการเปิดรับสมัครงานนั้นมีหลากหลาย เบื้องต้นอาจจะลองประกาศรับสมัครงานผ่านหน้าเว็บไซต์ขององค์กรตนเองก่อนก็ได้ เพื่อให้ผู้สมัครงานเกิดความเชื่อมั่นและข้อมูลขององค์กรก่อนการสมัครงานจริง ส่วนช่องทางอื่นๆ นั้นก็จะเป็นประเภทของเว็บไซต์หางาน ที่มีฐานข้อมูลกลุ่มคนหางานตรงตามที่องค์กรมีความต้องการ หรือถ้าองค์กรอยากจะประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานประหยัดทั้งเวลาและกำลังคน อาจจะลองใช้บริการของบริษัทจัดหางานก็ได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะทำการคัดเลือกและคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้นอย่างละเอียดก่อน การส่งต่อไปให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับองค์กร ซึ่งการใช้บริการบริษัทจัดหางานจะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องสูญเสียไป แถมอาจจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทำงานด้วยก็เป็นได้

กระบวนการสรรหาคนมีความสำคัญอย่างไร

  1. สามารถช่วยคัดคนที่มีความเหมาะสมกับงาน หลายองค์กรประสบกับปัญหาการรับคนเข้ามาทำงาน เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสก้าวเข้ามาทำงานในองค์กรสักระยะหนึ่ง จะสามารถมองเห็นได้ว่า พวกเค้าเหล่านั้นไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเลย หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีจริงตามที่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำและไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เพราะการคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น เราจะไม่สามารถทราบได้จริงๆ ว่าเมื่อเค้าเข้ามาปฏิบัติงานแล้วมีความสามารถจริงตามที่ได้บอกว่าหรือไม่
  2. สามารถเห็นมุมมองและทัศนคติในการทำงาน การที่พนักงานจะนำพาองค์กรให้มีความก้าวหน้า หรือก้าวไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จนั้น ทั้งตัวผู้บริหารเองและตัวพนักงานจะต้องมีแนวคิดและมุมมองการทำงานแบบเดียวกัน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน งานที่ทำ และองค์กรโดยรวมได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อพวกเค้ามีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้ว ก็จะมีความสุขต่อการทำงาน อยากที่จะช่วยองค์กรพัฒนาให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย เพราะเค้ามีความคิดที่ว่า ถ้าองค์กรประสบความสำเร็จ พวกเค้าก็จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การเงิน รวมถึงมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
  3. สื่อสารอย่างตรงจุดเข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ขึ้นตอนการสมัครงานนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทั้งตัวผู้สมัครงานเองและองค์กรได้เรียนรู้และทำความรู้จักกันทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงการพูดคุยดูทิศทางและทัศนคติต่างๆ เพื่อช่วยให้พวกเค้ามีแนวคิดและมุงมองเข้าใจอย่างตรงกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรที่จะทำการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานเลย เพราะจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมาหลังจากที่ได้เข้าไปทำงานแล้ว
  4. เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง การประกาศรับสมัครงานแต่ละครั้ง ฝ่าย HR ควรที่จะระบุหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สมัครงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้พวกเค้าสามารถมองเห็นภาพรวมของระบบการทำงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งบางคนจะสามารถทราบได้เลยว่าตนเองนั้นมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ หรือการทำงานของตำแหน่งงานนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อที่คุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าตนเองถนัดในการทำงานนั้นหรือไม่
  5. มองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ในการจะรับพนักงานแต่ละคนเข้ามาทำงานนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานเป็นไปในทิศทางตรงกัน เช่น อยากที่จะประสบความสำเร็จ อยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น หรืออยากจะเป็นผู้นำทางสังคม สิ่งเหล่านี้ถ้าตัวพนักงานเองและผู้บริหารมีความคิดและมุมมองที่คล้ายกัน จะทำให้หลักการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค์ต่างๆ มาให้เกิดความกังวล

 

นอกจากที่องค์กรจะต้องวางแผนทางด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว สิ่งสำคัญคือการดำเนินงานพร้อมกับการคัดกรองคนที่มีศักยภาพ รวมถึงมีจุดมุ่งหมายในความก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยลดช่องว่างและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีผลเกิดขึ้นในอนาคตได้