ลักษณะการหางานลาดพร้าวที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป

ข้อจำกัดของการหางานลาดพร้าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายองค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดรูปแบบและเทคนิคการคัดเลือกคนหางาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด นอกจากนี้ฝ่ายทรัยากรบุคคล HR ก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยคัดเลือกและคัดกรองพนักงานที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ เข้ามาสัมภาษณ์งานกับองค์กรอีกครั้งหนึ่ง

ภาพรวมของตลาดแรงงานในปัจจุบันทุกวันนี้รูปแบบการหางานมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ว่าต้องการเน้นแนวทางการหาคนแบบไหน เช่น เน้นการสัมภาษณ์งานเพื่อดูทักษะแนวคิดและทัศนคติ หรือบางองค์กรต้องการคนที่มีความสามารถอาจจะใช้วิธีการทำแบบทดสอบผ่านการทำงาน หรืออาจจะมีเทคนิคการคัดเลือกพนักงานในรูปแบบเฉพาะของทางองค์กรก็เป็นได้

ทิศทางการปรับตัวของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบั

โครงสร้างของตลาดแรงงานในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้กลุ่มตลาดแรงงานมีปริมาณคนว่างงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแนวคิดในการทำงานเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์ หรือขับรถส่งอาหารมากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาขาดคนทำงานเพราะคนว่างงานมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงการเลือกงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ทุกวันนี้ตลาดแรงงานมีการปรับโครงสร้างมากขึ้น คนหางานหลายคนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองมากขึ้น อาจจะมีการค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้ตนเองได้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ทำให้กลุ่มตลาดแรงงานมีรายได้ที่ไม่เหมาะสมกับทิศทางค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการเปิดรับสมัครงานพร้อมทั้งคัดเลือกคนเข้าทำงาน ทำให้เสียทั้งเวลาและเสียทั้งต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย หลายองค์กรมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เลยมีการใช้บริการบริษัทจัดหางาน เพื่อช่วยในการคัดกรองผู้สมัครงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงกับที่ทางองค์กรมีความต้องการ ลดปัญหาต้นทุนแรงงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

การวางแผนด้านกำลังคน นอกจากการรับสมัครงานแล้ว การที่แต่ละองค์กรมีการวางแผนทางด้านกำลังคนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดความพอเหมาะของปริมาณกำลังคนในแต่ละตำแหน่ง ไม่ให้ปริมาณงานล้นมือพนักงานแต่ละคนจนเกินไป สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการทำงานได้ อาจจะทำให้งานแต่ละโปรเจ็กเกิดความล้าช้า มีผลเสียต่อระบบการทำงาน และส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมได้

 

การฟื้นตัวของตลาดแรงงาน ความคาดหวังขององค์กรในการหาคนทำงาน อยากจะให้ระบบเศรษฐกิจมีการปรับตัวพร้อมรองรับกลุ่มคนหางานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้คนทำงานในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานประจำ บางคนมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้การมีรายได้จากงานประจำอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการหางานพาร์ทไทม์หรือการหาอาชีพเสริม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพวกเค้าได้

 

ผลกระทบที่สำคัญของการหาคนทำงานในแต่ละองค์กร เนื่องจากปัจจุบันนี้กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการทำออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของแรงงานมีปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำงานประจำมากกว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย